baner

Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej 

Zespół ds. funduszy unijnych oferuje:

 1. opinie prawne i ekspertyzy związane z różnorodnymi aspektami pozyskiwania i zarządzania środkami unijnymi,
 2. specjalistyczne szkolenia, w szczególności:
  • Logika projektowa w projektach unijnych,
  • Projekty finansowane z PO Kapitał Ludzki (PO KL),
  • Projekty finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ),
  • Projekty finansowane z PO Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
  • Fundusze unijne dla przedsiębiorców,
  • Projekty finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Programy rolno-środowiskowe, wsparcie dla młodych rolników, wsparcie dla obszarów o utrudnionych warunkach gospodarowania czyli PROW po 2013 r.,
  • Wspólna Polityka Rolna (WPR) po 2013 r.,
  • Płatności bezpośrednie i cross compliance po 2013 r.,
  • Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych,
  • Promocja projektu unijnego,
  • Monitoring i ewaluacja projektów unijnych.
 3. pomoc prawną w praktycznych problemach związanych z funduszami UE, w szczególności dotyczącą:
  • oceny możliwości uzyskania wsparcia konkretnego projektu,
  • przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach projektów unijnych,
  • prowadzenia postępowania odwoławczego,
  • zarządzania projektem dofinansowanym ze środków UE,
  • przygotowania sprawozdań finansowych i wniosków o płatność,
  • monitoring i ewaluacja projektów unijnych.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki