baner

Podniesienie konkurencyjności firmy 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

efs.jpg

W ramach Działania III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

Projekt: "Podniesienie konkurencyjności firmy "EUROKANCELARIA prof. Maria Królikowska-Olczak" poprzez innowacyjne inwestycje" uzyskał dofinansowanie na podstawie umowy nr UDA-RPLD.03.06.00-00-327/10/00

Postępowania przetargowe:

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki