baner

Zamówienia publiczne w praktyce 

Wykładowca: dr Anna Górczyńska

Czas trwania szkolenia: 6-8 godzin
Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (pojęcie zamawiającego, przedmiot zamówień publicznych)
  2. Stosowanie prawa polskiego i prawa unijnego w zamówieniach publicznych (progi stosowania prawa unijnego, wymagania publikacyjne, case study - naruszenia prawa unijnego)
  3. Kryteria kwalifikacji wykonawców do udziału w postępowaniu (wiarygodność, uprawnienia, sytuacja ekonomiczna i finansowa, dokumenty na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji do udziału w postępowaniu, wykorzystywanie cudzych uprawnień i doświadczenia, case study - studium przypadków dyskryminacji wykonawców)
  4. Kryteria oceny ofert (kryterium najniższej ceny oraz oferty najkorzystniejszej ekonomicznie)
  5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) (przygotowanie siwz, opis przedmiotu zamówienia, case study- przypadki najczęstszych błędów w siwz)
  6. Szacowanie wartości zamówienia (metody ustalania wartości zamówienia, dzielenie zamówień na części, zamówienia okresowe i wariantowe)
  7. Procedury udzielania zamówień publicznych (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, dialog konkurencyjny, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki, licytacja elektroniczna - kryteria stosowania, case study - najczęstsze błędy w stosowaniu procedur przetargowych)
  8. Pozaekonomiczne aspekty udzielania zamówień publicznych (zielone zamówienia, preferencje dla niepełnosprawnych, promowanie małych i średnich przedsiębiorstw)
  9. Procedura odwoławcza (zasady ochrony prawnej przedsiębiorców wobec niezgodnych z prawem decyzji zamawiających, procedura, case study - przykłady z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów polskich)
  10. Panel dyskusyjny - pytania, konsultacje, opinie
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki