baner

Doręczenia elektroniczne w praktyce urzędu 

Zapraszamy na szkolenie, które odpowie na pytania:

 • Jak postępować w przypadkach, gdy strona (w tym podatnik, dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym w administracji) wnosi o doręczenie elektroniczne, ale na adres poczty elektronicznej, a nie skrytkę w systemie teleinformatycznym udostępnionym do doręczeń przez urząd (np. ePUAP)?
 • Jak postępować w przypadkach złożenia podania na adres poczty elektronicznej urzędu, a nie przez elektroniczną skrzynkę podawczą?
 • Jak prawidłowo dokumentować przyjęcie pisma w postaci elektronicznej?

W trakcie szkolenia zostaną omówione praktyczne przykłady stosowania przepisów z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się obsługą korespondencji, pracowników urzędów prowadzących sprawy administracyjne, w których strona wystąpiła o dokonywanie doręczeń środkami komunikacji elektronicznej oraz osób odpowiedzialnych za organizację obiegu dokumentów w urzędach.

Miejsce szkolenia: Eurokancelaria, Plac Pokoju 3, 90-227 Łódź

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 10 uczestników. Istnieje możliwość organizacji szkolenia w terminie proponowanym przez uczestników.

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@eurokancelaria.info prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej. Prosimy o dokonanie przelewu na konto:
Kancelaria Adwokacka „Eurokancelaria” prof. Maria Królikowska-Olczak
Plac Pokoju 3, 90-227 Łódź
Nr r-ku: 26 1020 3352 0000 1002 0098 2421

Cena promocyjna szkolenia: 300 zł + VAT (zawiera koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych, certyfikatu ukończenia szkolenia)

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących naszego szkolenia uzyskają Państwo wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@eurokancelaria.info

Program szkolenia

Prowadzący:

MATEUSZ KAMIŃSKI – wykładowca i autor publikacji na temat informatyzacji administracji i ochrony zdrowia, danych osobowych oraz informacji publicznej. Ukończył studia podyplomowe z prawa europejskiego. Współautor książek: „Informatyzacja podmiotów publicznych w pytaniach i odpowiedziach”, „Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz” oraz „ePUAP w praktyce”. Pracował w administracji samorządowej i rządowej.

JAKUB RZYMOWSKI – doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autor publikacji na temat informatyzacji administracji i ochrony zdrowia oraz danych osobowych. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Współautor książek: „Informatyzacja podmiotów publicznych w pytaniach i odpowiedziach”, „Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz” oraz „ePUAP w praktyce”.

Program:

 1. Wprowadzenie:
  1. dokument elektroniczny i informatyczny nośnik danych,
  2. ePUAP, profil zaufany ePUAP,
  3. środki komunikacji elektronicznej, poczta elektroniczna (w rozumieniu przepisów prawa) a elektroniczna skrzynka podawcza (ESP),
  4. urzędowe poświadczenie odbioru (UPO),
  5. podpis elektroniczny, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
 2. Zastosowanie elektronicznej skrzynki podawczej:
  1. obowiązek udostępnienia ESP;
  2. niedopuszczalność posługiwania się pocztą elektroniczną w ogólnym i w podatkowym postępowaniu administracyjnym;
  3. przyjmowanie pism w formie dokumentów elektronicznych,
  4. wzory dokumentów elektronicznych i formularze elektroniczne,
  5. konsekwencje prawne udostępniania i stosowania formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych, niezgłoszonych do Centralnego Repozytorium Dokumentów Elektronicznych
 3. Podpisywanie pism w formie dokumentów elektronicznych:
  1. po stronie wnoszącego pismo w formie dokumentu elektronicznego,
  2. po stronie urzędu,
  3. jak nie popełnić błędu w podpisywaniu pism w formie dokumentu elektronicznego – praktyczne wskazówki sformułowane na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych.
 4. Przyjmowanie pism w formie dokumentu elektronicznego:
  1. czynności pracownika kancelarii,
  2. jak nie popełnić błędu przy przyjmowaniu pism w formie dokumentu elektronicznego – praktyczne wskazówki sformułowane na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych.
 5. Wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń, zawiadamianie o sposobie załatwienia skargi w formie dokumentu elektronicznego:
  1. rejestracja sprawy,
  2. czynności prowadzącego sprawę,
 6. Profil zaufany ePUAP.
 7. Obowiązek doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych:
  1. decyzje, postanowienia, zaświadczenia, inne;
  2. jak nie popełnić błędu doręczając pismo w formie dokumentu elektronicznego – praktyczne wskazówki sformułowane na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych.
 8. Sposoby komunikacji elektronicznej ze składającym wniosek lub skargę.
 9. Sposoby komunikacji elektronicznej z wnioskującym o udostępnienie informacji publicznej:
  1. środki komunikacji do składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
  2. konsekwencje prawne awarii systemu teleinformatycznego w komunikacji z wnioskującym o udostępnienie informacji publicznej.
 10. Sposoby komunikacji elektronicznej z wykonawcą zamówienia publicznego:
  1. opatrywanie pism w formie dokumentów elektronicznych w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.
  2. konsekwencje zastosowania filtrów antyspamowych w komunikacji z wykonawcami.
 11. Sposoby komunikacji elektronicznej w związku z korzystaniem ze środków z funduszy UE.

Pobierz formularz zgłoszenia (link).

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie prosimy wysłać na adres: sekretariat@eurokancelaria.info 

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki