baner

Umowa o roboty budowlane w praktyce 

Wykładowca: dr Magdalena Rytwińska

czas trwania szkolenia: 6-8 godzin Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Umowa o roboty budowlane jako odrębny typ umowy regulowanej przepisami kodeksu cywilnego (art. 647 - 658 k.c.) (pojęcie robót budowlanych w świetle kodeksu cywilnego i przepisów prawa budowlanego, umowa o roboty budowlane a umowa zlecenia i umowa o dzieło)
  2. Forma umów (forma zastrzeżona pod rygorem nieważności, forma zastrzeżona dla celów dowodowych, forma zastrzeżona dla wywołania oznaczonych skutków prawnych, case study - konsekwencje braku zachowania przepisanej formy umowy (zmiany umowy)
  3. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy (zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia (ceny), zabezpieczenie wykonania zobowiązań niepieniężnych, zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości, case study - przykłady skutecznych i nieskutecznych zabezpieczeń)
  4. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (pojęcie i znaczenie odbioru robót, odpowiedzialność kontraktowa i jej przesłanki, szczególna regulacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania, umów wzajemnych, kara umowna, zwłoka a opóźnienie, dokumentowanie należytego wykonania umowy)
  5. Umowa o roboty budowlane w świetle regulacji KC, Prawa budowlanego. Podmioty uczestniczące w procesie inwestycyjnym. (strony umowy o roboty budowlane, inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, płatności w procesie inwestycyjnym, zasady ustalania wynagrodzenia, gwarancja zapłaty za roboty budowlane, umowne sposoby zabezpieczania wykonania umowy o roboty budowlane, case study - możliwość podwyższenia ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego)
  6. Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu inwestycyjnego (odpowiedzialność inwestora - ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia - art. 647(1) k.c.)
  7. Odpowiedzialność wykonawcy i podwykonawców (rękojmia i gwarancja, case study - studium przykładu odstąpienia od umowy o roboty budowlane z winy Wykonawcy oraz case study - studium przykładu - odpowiedzialność Wykonawcy po upływie terminów rękojmi i gwarancji, odpowiedzialność projektanta i kierownika budowy, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim, case study - studium przypadku - odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej
  8. Panel dyskusyjny - pytania, konsultacje, opinie
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki