baner

Prawo konkurencji 

Wykładowca: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Czas trwania szkolenia: 6 lub 12 godzin
Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Źródła prawa, zasady, reforma prawa konkurencji. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję.
  2. Względny zakaz porozumień ograniczających konkurencję (istota zakazu porozumień ograniczających konkurencję i reguły jego stosowania; przykładowy katalog porozumień zakazanych; porozumienia bagatelne, porozumienia horyzontalne i wertykalne, najcięższe ograniczenia konkurencji).
  3. Wyłączenia spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
  4. Skutki prawne zastosowania przez przedsiębiorstwa praktyk stanowiących zmowę kartelową (przykłady orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, przykłady postępowań przez Prezesem UOKiK oraz przed polskimi sądami).
  5. Nadużywanie pozycji dominującej (zakres i istota nadużywania pozycji dominującej na rynku; przejawy nadużywania pozycji dominującej: narzucanie cen, ustalanie kontyngentów, dyskryminacja, transakcje wiązane, podział rynku, narzucanie uciążliwych warunków umów, praktyki nienazwane).
  6. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw.
  7. Sankcje z tytułu nadużycia posiadanej na rynku pozycji dominującej.
  8. Panel dyskusyjny - opinie, komentarze.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki