baner

Kodeks postępowania administracyjnego 

Wykładowca: dr Joanna Wyporska-Frankiewicz

Czas trwania szkolenia: 8-12 godzin
Zakres tematyczny szkolenia dotyczy:

 1. zmian wynikających z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 18);
 2. problematyki ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa, (Dz. U. Nr 34, poz. 173); 3) problematyki ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, (Dz. U. Nr 186, poz. 1100).

I. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej kpa (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.):

 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obowiązki ciążące na organie prowadzącym postępowanie administracyjne, a wynikające z przepisów normujących zasady ogólne tj. art. 6 - 16 kpa, oraz konsekwencje płynące z naruszenia tych przepisów w praktyce, a także zmianami w tym zakresie. Podczas omawiana tej problematyki uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wybranymi orzeczeniami sądów administracyjnych.
 2. Właściwość organów, ze zwróceniem uwagi na rodzaje właściwości, a także przedstawieniem i wyjaśnieniem wynikającego z treści art. 19 kpa obowiązku - ciążącego na wszystkich organach administracji publicznej, który wyraża się w przestrzeganiu z urzędu, przez każdy z nich, swojej właściwości i wskazaniem na konsekwencje jego naruszenia. Nadto, uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznym stosowaniem przepisów art. 65 i 66 kpa i zmianami w tym zakresie. Rozważania zostaną zobrazowane wybranymi orzeczeniami sądów administracyjnych.
 3. Wyłączenie pracownika oraz organu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przesłanki warunkujące wyłączenie pracownika oraz organu, formę w jakiej wyłączenie następuje, a także konsekwencje związane z niezastosowaniem się do tych przepisów z uwzględnieniem problematyki załatwienia sprawy przez pracownika (bądź organ), który podlegał wyłączeniu. Prowadzone rozważania zostaną zilustrowane wybranymi orzeczeniami sądowymi.
 4. Strony, pełnomocnik strony oraz podmioty na prawach strony, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawidłowym określeniem strony postępowania administracyjnego, oraz konsekwencjami skierowania decyzji do podmiotu, który nie jest stroną toczącego się postępowania. Zostaną również wyjaśnione obowiązki organu administracji związane z ustanowieniem przez stronę pełnomocnika w sprawie, a także konsekwencje ich naruszenia. Nadto, uczestnicy zostaną zapoznani z ciążącymi na organach administracji obowiązkami, związanymi z pojawieniem się w postępowaniu podmiotów na prawach strony. Przedstawione zostaną również możliwości jakie daje nowy przepis - art. 61a kpa. Na gruncie omawianych przepisów zostanie zaprezentowane orzecznictwo sądowe.
 5. Załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminów, protokoły i adnotacje oraz udostępnianie akt, a także problematyka metryki sprawy administracyjnej ze względu na to, że przepisy te są często naruszane przez organy administracji podczas szkolenia zostaną one nie tylko szczegółowo omówione, ale zostanie również przedstawiony katalog najczęściej spotykanych w praktyce - a popełnianych przez organy administracji - błędów związanych z ich stosowaniem. W szczególności słuchacze zostaną zapoznani z problematyką terminów, jakie zostały przewidziane przez ustawodawcę dla organów administracji na załatwianie spraw, oraz obowiązkami, jakie na nich ciążą w przypadku przekroczenia tych terminów i zasadami pociągnięcia do odpowiedzialność pracowników organów administracji publicznej w tym względzie, a także problematyką zażalenia na bezczynność oraz nowością w postaci zażalenia na przewlekłe prowadzenie postępowania. Omówiona zostanie również problematyka sposobów doręczeń oraz ich skuteczności. Przedstawione zostaną także praktyczne problemy związane z dokonywanymi przez organy administracji wezwaniami, ich formą, wymaganiami i skutecznością. Wyjaśnione zostaną sposoby obliczania terminów oraz problematyka przywrócenia terminu - ze szczególnym uwzględnieniem błędów popełnianych przez organy administracji w tym względzie. Na zakończenie tej części szkolenia wyjaśnione zostaną zasady prawidłowego sporządzania protokołów i adnotacji, a także ich znaczenie dla toczącego się postępowania administracyjnego, oraz nowe zagadnienie - dotyczące sporządzania metryki sprawy. Nadto, omówione zostaną obowiązki organu administracji związane z prawem strony do przeglądania akt sprawy oraz sporządzaniem z nich notatek i odpisów
 6. Dowody i postępowanie dowodowe, omówione zostanie tutaj pojęcie dowodu, ich rodzaje, zasady związane ze zbieraniem i oceną dowodów, a także rozpoznawaniem przez organ administracji zgłaszanych wniosków dowodowych, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
 7. Decyzje, postanowienia, ugody administracyjne, składniki decyzji oraz problematyka jej doręczenia i ogłoszenie. Uzupełnienie decyzji oraz prostowanie błędów i omyłek. Problematyka umorzenia postępowania. Zasady wydawania postanowień przez organ administracji, ich składniki, w tym problematyka uzasadniania postanowień, a także odpowiedniego stosowania do postanowień przepisów wskazanych w treści art. 126 kpa. Pojęcie ugody administracyjnej, dopuszczalność jej zawierania w toczącej się przed organem administracji sprawie. Obowiązki organu związane z ugodowym załatwieniem sprawy. Wykonalność i skutki ugody.
 8. Odwołania, zażalenia, w tej części szkolenia omówiona zostanie dopuszczalność wniesienia odwołania, jego forma, treść oraz termin przewidziany na wniesienie tego środka zaskarżenia. Wpływ odwołania na wykonanie decyzji. Nadto, obowiązki organu administracji związane z wniesieniem odwołania, a także możliwość uwzględnienie odwołania. Niedopuszczalność odwołania i uchybienie terminowi do jego wniesienia. Cofnięcie odwołania. Znaczenie zakazu orzekania na niekorzyść strony, która się odwołała. Decyzje organu drugiej instancji, ze szczególnym uwzględnieniem uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Zasady korzystania ze środka prawnego w postaci zażalenia. Termin do wniesienia zażalenia. Skutki wniesienia zażalenia. Odpowiednie stosowanie do zażaleń - w sprawach nieuregulowanych w rozdziale 11, działu II kpa - przepisów dotyczących odwołań. Obowiązki organu administracji związane z wniesieniem zażalenia.
 9. Nadzwyczajne tryby postępowania, tj.: wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie i zmiana decyzji, w tej części szkolenia zostaną omówione podstawy i tryb wznowienia postępowania administracyjnego; podstawy i tryb stwierdzenia nieważności; a także dopuszczalność i tryb w jakim może dojść do zmiany i uchylenia decyzji.
 10. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, w tej części szkolenia zostaną omówione uprawnienia prokuratora z uwzględnieniem środków prawnych jakie pozostają w jego dyspozycji w postępowaniu administracyjnym.

II. Administracyjne postępowanie uproszczone

 1. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń, zostanie omówione samo pojęcie zaświadczenia, a także tryb ich wydawania i odmowy wydania, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków organów administracji w tym zakresie.
 2. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków, w tej części szkolenia zostanie omówione pojęcie skargi, wniosku i petycji, a także tryb ich przyjmowania, rozpoznawania i załatwiania - ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków organów administracji w tym zakresie.

III. Problematyka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, dalej uodp:

 1. Problematyka funkcjonariusza publicznego na gruncie uodp;
 2. Zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, a w tym przesłanki warunkujące odpowiedzialność oraz rozumienie pojęcia "rażące naruszenie prawa";
 3. Postępowanie prowadzące do pociągnięcia funkcjonariusza do odpowiedzialności majątkowej za rażące naruszenie prawa, a w tym odpowiedzialność kierownika na podstawie art. 10 uodp;
 4. Wybrane zmiany w przepisach obowiązujących związane z wejściem w życie ustawy o odpowiedzialności, a w tym w szczególności zmiana w art. 37 § 2 kpa przez dodanie do tego przepisu zdania drugiego w brzmieniu: "Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa" w kontekście art. 6 pkt 6 uodp, zgodnie który stanowi o stwierdzeniu rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 37 § 2 kpa.

Po każdym wykładzie: panel dyskusyjny - pytania, konsultacje, opinie

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki