baner

Ochrona danych osobowych 

Wykładowca: dr Ewa Kulesza

Czas trwania szkolenia: 6 lub 12 godzin Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Istota ochrony danych osobowych w aktach prawnych Rady Europy i UE - Konwencja 108 RE i Dyrektywa 95/46 jako wzorce dla ustawodawstw krajowych - stan obowiązujący i kierunki zmian; zakres prawa do ochrony danych osobowych w orzecznictwie ETPC w Strassburgu oraz ETS w Luksemburgu (przykłady orzeczeń). Podstawy prawne ochrony danych osobowych w Polsce: konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych i jego interpretacja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
  2. Założenia ustawy o ochronie danych osobowych. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych oraz wyłączenia stosowania ustawy. Przesłanki przetwarzania danych osobowych "zwykłych" i objętych szczególną ochroną.
  3. Obowiązki administratora danych osobowych: zabezpieczenia danych osobowych (zabezpieczenie techniczne i organizacyjne), zgłoszenia zbiorów do rejestracji. Dokumenty niezbędne do wykonania ustawowych obowiązków (analiza treści i formy dokumentów, sporządzanie projektów dokumentów). Odpowiedzialność karna administratora danych osobowych za niewykonanie obowiązków określonych przepisami.
  4. Organ kontrolujący prawidłowość przetwarzania danych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) i jego kompetencje (prawo do kontroli i przysługujące mu instrumenty kontroli, wydawanie decyzji administracyjnych, egzekucja nałożonych obowiązków, wystąpienia i wnioski do podmiotów publicznych i niepublicznych, zawiadamianie organów ścigania).
  5. Prawa osób do ochrony ich danych osobowych (prawo do informacji, prawo do kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych) a obowiązki administratorów danych osobowych. Skarga na naruszenie prawa do ochrony danych osobowych - postępowanie i decyzje administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych oraz ich kontrola instancyjna i sądowa).
  6. Ochrona danych osobowych a obowiązki administratorów wynikające z innych ustaw (ochrona danych a dostęp do informacji publicznej, ochrona danych a ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych a prawo prasowe, ochrona danych osobowych a uprawnienia organów państwa do żądania informacji o osobach np. na potrzeby kontroli wykonywanej przez organy kontrolne).
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki