baner

Opracowania niepublikowane 

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Opracowania niepublikowane (wybór)

 • Elementy proceduralne w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi, rozprawa doktorska, 1980;
 • Podstawy prawne działania Rady Ministrów w procesie zarządzania gospodarką narodową, opracowanie w ramach CPBP, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej , 1987;
 • Administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą, opracowanie autorskie dla DOSKO w Łodzi, 1990;
 • Inwestycje zagraniczne, opracowanie autorskie w ramach programu: "Projekt zmian normatywnych koniecznych dla funkcjonowania pełnomocnika Regionu Łódzkiego" 1993;
 • Prawo o inwestycjach zagranicznych [w:] "Polska Biała Księga", opracowanie autorskie w ramach tematu badawczego: Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich,1994;
 • Koncesje i zezwolenia w prawie Unii Europejskiej, ekspertyza naukowa dla Ministra Gospodarki, Warszawa 1997;
 • Dostosowanie polskiego prawa do systemu prawnego Unii Europejskiej w dziedzinie dokumenty elektronicznego, współautorstwo, ekspertyza naukowa dla KBN, 1998;
 • Współistnienie krajowego i wspólnotowego systemu ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia w świetle przepisów wspólnotowych oraz wybranych państw członkowskich ( Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy), ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań francuskich, ekspertyza naukowa dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, 2004;
 • Recenzent rozprawy doktorskiej Jolanty Taczyńskiej: Zasada swobodnego przepływu pracowników w prawie Unii Europejskiej, Łódź 2002;
 • Promotor rozprawy doktorskiej Moniki Namysłowskiej: Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w prawie wspólnotowym i niemieckim na przykładzie reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, Łódź 2004;
 • Promotor rozprawy doktorskiej Anny Górczyńskiej :Zamówienia publiczne w prawie wspólnotowym (zagadnienia materialnoprawne), Łódź 2005;
 • Promotor rozprawy doktorskiej Roberta Zajdlera: Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych we Wspólnocie Europejskiej, problematyka prawna, Łódź 2004;
 • Recenzent rozprawy doktorskiej Marcina Górskiego: Instrumenty polityki handlowej Unii Europejskiej, Łódź 2006;
 • Promotor rozprawy doktorskiej Tomasza Chilarskiego: Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej, Łódź 2007;
 • Promotor rozprawy doktorskiej Moniki Zielińskiej: Polityka usług pocztowych Wspólnoty Europejskiej, Łódź 2007;
 • Promotor rozprawy doktorskiej Tomasza Jedwabnego: Ochrona Inwestorów na rynkach regulowanych państw członkowskich Unii Europejskiej, Łódź 2007;
 • Promotor rozprawy doktorskiej Mikołaja Budziarka: Dostawa towarów w świetle prawa wspólnotowego, Łódź 2007;
 • Recenzent rozprawy doktorskiej Agnieszki Marii Zielińskiej: Status prawny przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce po roku 1989. Kraków 2007;
 • Recenzent rozprawy doktorskiej Anny Nykiel-Mateo: Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Łódź 2007.
 • Wykonawca projektu badawczego specjalnego wspólnie z dr Anną Górczyńską (kierownik projektu) : "Dialog konkurencyjny w polskim i wspólnotowym prawie zamówień publicznych" w ramach programu międzynarodowego z Uniwersytetem w Nottingham(GB), Copenhagen Business School (DK), Uniwersytetem Montpellier (F). Projekt został zgłoszony do European Science Foundation w ramach Collaborative Research Project in the Social Science.( 2007-2011).
 • Recenzent rozprawy doktorskiej Michała Strzelbickiego nt.: Publicznoprawne gwarancje swobody świadczenia usług przez podmioty wspólnotowe w Polsce, Poznań 2007;
 • Recenzent rozprawy doktorskiej Justyny Nawrot: Wpływ polityki telekomunikacyjnej Wspólnoty Europejskiej na rozwój społeczeństwa informacyjnego, Gdańsk 2008.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki