baner

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak 

m_kroilkowska.jpgProf. dr hab. Maria Królikowska-Olczak ukończyła studia prawnicze w Uniwersytecie Łódzkim.
Jest adwokatem, profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniersytetu Łódzkiego, kierownikiem Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego i kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie .
W latach 1992-1996 i w latach 2002-2004 była prodziekanem, a w 2005 pełniła obowiązki dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2004 r. założyła i od tego czasu kieruje Podyplomowym Studium Europejskiego Prawa Gospodarczego i Marketingu w Uniwersytecie Łódzkim. Studium dwukrotnie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Była promotorem dziesięciu rozpraw doktorskich. Prowadziła wykłady na wydziałach prawa Uniwersytetów: w Bari, Lecce, Burgos, Grenadzie i w Helsinkach.
Uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych programach badawczych. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie gospodarczym, w polskim i europejskim prawie konkurencji, w prawie pomocy publicznej, w prawie farmaceutycznym, w funduszach unijnych.

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i zagranicą

Prof. dr hab. Maria Królikowska - Olczak odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim w Sądzie Wojewódzkim dla m.Łodzi.
Staże krajowe miały miejsce w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Staże zagraniczne odbyła na wydziałach prawa Uniwersytetów: w Grenadzie, w San Sebastian; w Edynburgu; w Maastricht; w Akademii Prawa Europejskiego we Florencji; w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.

Praca naukowa prof. Marii Królikowskiej-Olczak obejmuje ponad 70 publikacji oraz 12 recenzji wydawniczych książek. Przygotowała 30 ekspertyz naukowych m. in. dla Instytutu Nauk Prawnych PAN, Urzędu Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Komitetu Badań Naukowych, Fundacji Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Ministerstwa Gospodarki, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kancelarii Sejmu Biura Analiz Sejmowych, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, Prezydenta m.Łodzi.

Wygłosiła ponad 60 referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych.Brała udział w 6 programach badawczych, w tym w 2 badawczych projektach promotorskich.

Prowadziła szkolenia i wykłady na zaproszenie organizacji pozauniwersyteckich, w tym m. in. Instytutu Europejskiego w Łodzi, Izby Radców Prawnych w Łodzi, Izby Notarialnej w Łodzi, wykłady dla sędziów, prokuratorów oraz przedsiębiorców Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.

Jest członkiem Rady Naukowej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowych Konferencji Praw Człowieka w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, członkiem Rady Programowej do spraw aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. Jest stałym uczestnikiem debat Fundacji Akademia de Virion pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów n.t. "Konstytucja a gospodarka" organizowanych w cyklu miesięcznym od kwietnia 2012.

Wykłada również jako visiting professsor na wydziałach prawa:
Uniwersytetu w Burgos (Hiszpania), Uniwersytetu w Bari (Włochy), Uniwersytetu w Helsinkach (Finlandia).

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki