baner

Artykuły i studia 

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Artykuły i studia w czasopismach (wybór) porządek chronologiczny

 • Prawne formy zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi," Acta Universitatis Lodzensis", Folia Juridica 1981, nr16;
 • Stosunki prawne przedsiębiorstwa państwowego z innymi podmiotami w świetle reformy gospodarczej, "Acta Universitatis Lodzensis",Folia Juridica, 1984,16;
 • Przesłanki ekonomiczne i prawne zagranicznych podmiotów gospodarczych na terytorium PRL, "Studia Prawno-Ekonomiczne", 1985, t.XXXIV;
 • Niektóre problemy rozwiązań proceduralnych w stosunkach prawnych między przedsiębiorstwami państwowymi a organami założycielskimi, "Acta Universitatis Lodzensis " Folia Juridica, 1988,nr 34;
 • Rozwiązania prawne regulujące działalność gospodarczą kapitalistycznych podmiotów gospodarczych w państwach socjalistycznych (poza Polską), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1989;
 • Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych, opracowanie autorskie dla Rady Legislacyjnej, 1992;
 • Formy zarządzania a interwencjonizm państwowy, opracowanie autorskie dla Rady Legislacyjnej, 1992;
 • Związki gospodarki polskiej z gospodarką światową (problemy prawne) w: "Państwo i prawo w gospodarce rynkowej. Problemy dostosowawcze", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993;
 • Ewolucja stosunku państwa do podmiotów gospodarczych, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1993, t. XLVII;
 • Prawo o inwestycjach zagranicznych, "Polska Biała Księga " opracowanie autorskie w ramach tematy badawczego :"Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich" 1994;
 • Problematyka pomocy państwa dla podmiotów gospodarczych w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, "Studia Prawno-Europejskie" tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996;
 • Zasada dostępu stron trzecich w świetle norm prawa energetycznego Wspólnoty Europejskiej a projekt polskiego prawa energetycznego, "Studia Prawno-Europejskie" tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1997;
 • Stan polskich uregulowań prawnych w zakresie transferu technologii [w:] "Jednolity rynek : ustawodawstwo dotyczące przepływu technologii" Instytut Europejski, Łódź 1997;
 • Zakładanie przedsiębiorstw; przepisy prawa polskiego w odniesieniu do ochrony kapitału [w:] "Podmioty gospodarcze w systemach prawa krajowego a prawo wspólnotowe" Instytut Europejski w Łodzi we współpracy z Europaische Rechtsakademie Trier, Łódź 1998;
 • Ograniczenia w prawie polskim w odniesieniu dotworzenia filii przez przedsiębiorstwa zagraniczne [w:] "Podmioty gospodarcze w systemach prawa krajowego a prawo wspólnotowe" Instytut Europejski w Łodzi we współpracy z Europaische Rechtsakademie Trier, Łódź 1998;
 • Oddziaływanie państwa na gospodarkę (obecny i przyszły stan funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych w Polsce [w:] "Reprezentacja państwa polskiego w podmiotach prawnych i ekonomicznych" Instytut Europejski w Łodzi we współpracy z Europaische Rechtsakademie Trier, Łódź 1998;
 • Podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne w świetle Układu Europejskiego, "Studia prawno-europejskie" tom III, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000;
 • Zastosowanie nowoczesnej technologii teleinformatycznej do zamówień publicznych na podstawie prawa wspólnotowego i polskiego, "Studia prawno-europejskie" tom IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001;
 • Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej, "Studia prawno-europejskie" tom VI, 2002;
 • Postępowanie administracyjne w Finlandii [w:] Postępowanie administracyjne w Europie, pod red. Z. Kmieciaka, Zakamycze 2005;
 • Recenzja Studiów Prawnoustrojowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005;
 • Wolność gospodarcza w prawie wspólnotowym [w:] Swobodny przepływ osób w perspektywie europejskiego procesu integracji, pod red. G. Dammacco, B.Sitka, O.Cabaj i O.Kędzierskiej, Bari-Olsztyn 2006;
 • Problemy stosowania wspólnotowych reguł konkurencji w Polsce, "Studia prawo-europejskie", tom IX 2007;
 • Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w prawie konkurencji Unii Europejskiej [w:] Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, Lublin 2007;
 • Prawo jednostki do dobrej administracji na przykładzie fińskiego postępowania administracyjnego [w:] Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, pod red B.Sitka, G. Dammacco, M.Sitek, J. J.Szczerbowskiego, Olsztyn-Bari, 2007.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki