baner

Konferencje naukowe 

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Referaty wygłoszone na konferencjach i seminariach naukowych (wybór)

 1. Stan polskich uregulowań prawnych w zakresie transferu technologii, seminarium "Jednolity Rynek: ustawodawstwo dotyczące przepływu technologii", Instytut Europejski w Łodzi we współpracy z Europaische Rechtsakademie Trier, (22-23.09.1997);
 2. Oddziaływanie państwa na gospodarkę w Polsce," Reprezentacja państwa w podmiotach prawnych i ekonomicznych" Instytut Europejski w Łodzi we współpracy z Europaische Rechtsakademie Trier, (18-19.05.1998);
 3. Ograniczenia w prawie polskim w odniesieniu do tworzenia filii przez przedsiębiorstwa zagraniczne, seminarium p.t. "Podmioty gospodarcze w systemach prawa krajowego a prawo wspólnotowe" Instytut Europejski w Łodzi, (!5-16.06.1998);
 4. Normy prawne w telekomunikacji, konferencja naukowa n.t. "Uregulowania prawne dotyczące systemów telekomunikacyjnych i informatycznych w Polsce i Unii Europejskiej, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź, (16-17.11.2000);
 5. Stan harmonizacji polskiego systemu zamówień publicznych z regulacjami wspólnotowymi w zakresie zamówień publicznych, seminarium "Ramy prawne zamówień publicznych w Unii Europejskiej", Instytut Europejski w Łodzi we współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ( ERA) w Trewirze (5-6.02. 2001);
 6. Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa n. t. "Stan obecny i perspektywy rozwoju prawa europejskiego", Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Łódzkiego, (7-8.06.2002);
 7. Włoskie doświadczenia w rozwoju regionalnym i lokalnym: instrumenty wdrażania strategii rozwoju lokalnego, Seminarium, Instytut Europejski w Łodzi we współpracy z Luiss Management w Rzymie oraz Urzędem Integracji Europejskiej, (Łódź-Rzym, 11-29.06.2002);
 8. Wolność gospodarcza w prawie wspólnotowym, IV Międzynarodowa konferencja p.t. "Swobodny przepływ osób w perspektywie europejskiego procesu integracji" Uniwersytet w Bari - Włochy, 17-18.05.2004;
 9. Prawo jednostki do dobrej administracji na przykładzie fińskiego postępowania administracyjnego, V Międzynarodowa konferencja Praw Człowieka p.t. "Prawo do życia i jakość życia w wielokulturowej Europie", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, (30-31 05.2005);
 10. Zmowa kartelowa w przemyśle farmaceutycznym w świetle prawa Unii Europejskiej, Europejskie Forum Farmaceutyczne, Instytut Nowych Technologii, Łódź (11-12.05. 2006);
 11. Problemy prawa gospodarczego w świetle encykliki Centesimus Annus Konferencja naukowa n. t. "Nauczanie społeczne Jana Pawła II a prawo", Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Pracy, (19.05.2006);
 12. Ochrona konsumentów w prawie farmaceutycznym Unii Europejskiej, VI Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka p.t. w "Prawa mniejszości w wielokulturowej Europie", Uniwersytet w Lecce -Włochy, (30.05. 2006);
 13. Stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa p.t. "Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce", Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Łódzkiego, (8-9.06.2006);
 14. Import równoległy produktów leczniczych w prawie Unii Europejskiej, VII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka p.t. "Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią" Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, (1-2 06.2007);
 15. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w prawie konkurencji Unii Europejskiej, XI Międzynarodowa konferencja naukowa p.t."Warunki podejmowania działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy" Katolicki Uniwersytet Lubelski, (13-14.09.2007);
 16. Pozwolenie jako forma prawna dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego, Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Konferencja n. t. "Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej", Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 20-22. 09.2007.
 17. Uczestnik European Symposium on Pharmaceutical Law, Management Centre Europe (MCE), Bruksela 13-14.12.2007
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki